Regulamin konkursu Facebook

 1. DEFINICJE

Konkurs – konkurs prowadzony na stronie https://www.facebook.com/CentrumAnimatora na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Organizator – Organizatorem oraz fundatorem konkursu jest firma Centrum Animatora Karolina Nawrot z siedzibą w Krakowie, os. Piastów 6/19 31-623 , NIP 6782956080.

Mail: biuro@centrumanimatora.pl , tel. +48 502 128 558

Uczestnik – uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Warunki Konkursu – informacje określające zasady konkursu, czas jego trwania, nagrodę główną oraz sposób wyłaniania zwycięzców, publikowane w poście konkursowym na stronie Organizatora konkursu https://www.facebook.com/CentrumAnimatora

Nagroda główna – nagroda rzeczowa ufundowana przez Organizatora, określona w Warunkach Konkursu

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Celem konkursu jest promocja marki oraz produktów firmy Centrum Animatora.
 • Konkurs ma charakter ogólnopolski. Czas trwania konkursu oraz termin ogłoszenia jego wyników zawarte są w „Warunkach Konkursu” .
 • Czas trwania konkursu oraz termin ogłoszenia wyników mogą ulec zmianie decyzją Organizatora bez podania przyczyn. Informacja o każdej takiej zmianie będzie umieszczana w osobnym poście na tablicy Organizatora.
 • Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 • Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Konkursu i akceptuje w całości jego warunki.
 • Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r Nr 201 poz 1540 z późn. zmian.) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w/w Ustawie.
 • Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany.
 • Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego uczestników.

 

 1. UCZESTNICY
  • W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które:

 

 1. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat,
 2. posiadają konto w serwisie Facebook,
 3. są fanami profilu firmy Centrum Animatora na Facebooku,
 4. spełniły zadanie konkursowe określone w Warunkach Konkursu
 5. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. zapoznały się z Regulaminem oraz Warunkami konkursu i w pełni je akceptują.

 

 • Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki opisane w niniejszym paragrafie w ust. 1-7 (zwane dalej „Uczestnikami”).
 • Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.2135 ze zm. – dalej ”u.o.d.o.”),) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne
 • Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

 

 

 1. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 

 • Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
 1. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem Konkursu oraz Warunkami Konkursu umieszczonymi w poście konkursowym
 2. Dołączyć do fanów firmowego profilu Centrum Animatora w serwisie społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/CentrumAnimatora  poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to”.
 3. Wykonać zadanie określone w Warunkach Konkursu zamieszczonych w poście konkursowym na stronie https://www.facebook.com/CentrumAnimatora przez wstawienie określonego komentarza pod postem konkursowym

d.Uczestnik oświadcza, iż jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) do pracy konkursowej w formie zdjęcia  i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do jego nieodpłatnego wykorzystania w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.

 

 • Uczestnicy konkursu mają prawo wyrażać swoje opinie, ale w sposób kulturalny i wedle ogólnie przyjętych zasad etyki:
 1. Należy unikać dyskusji prowadzonych w sposób agresywny.
 2. Niedopuszczalne jest dodawanie wypowiedzi, które są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, komentarzy naruszających prawa osób trzecich, obraźliwych wobec wiary i przekonań religijnych, treści, które są obsceniczne, propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne.
 3. Zabrania się używania wyrazów, które uznane są za wulgarne, pogardliwe i obrażające innych.
 4. Zabrania się umieszczania w komentarzach treści reklamowych, w tym numerów telefonów i linków do stron do firm promującymi inną działalność handlową.
 5. Zabrania się dodawania obrazków obscenicznych, obraźliwych i niezgodnych z powszechnie

przyjętymi zasadami kultury.

 1. Zabrania się dodawania komentarzy z danymi osobowymi osób niepublicznych, adresów

mailowych, adresów zamieszkania, numerów telefonów i innych informacji prywatnych.

 1. Organizator ma pełne prawo do usunięcia wypowiedzi niezgodnych powyższymi punktami i wszystkich innych wypowiedzi uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji.

 

 

 • Uczestnik, który złamał zasady Regulaminu lub nie spełnił „Warunków Konkursu” zamieszczonych w poście konkursowym nie będzie brany pod uwagę podczas procesu wyłaniania Zwycięzcy.
 • Spośród osób spełniających Warunki Konkursu zamieszczone w poście konkursowym Organizator wyłania Zwycięzcę.
 • O wygranej Zwycięzca zostanie poinformowany poprzez wymienienie jego pseudonimu używanego w serwisie Facebook w poście dotyczącym rozwiązania konkursu.

 

 1. NAGRODY

 

 • Lista nagród do wygrania w konkursie określają „Warunki Konkursu” zamieszczone w poście konkursowym.
 • Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 • Nie ma możliwości przeniesienia nagrody na inną osobę.
 • Nagroda główna zostanie dostarczona zwycięzcy w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania od Zwycięzcy konkursu danych do wysyłki.
 • Zwycięzca zobowiązuje się do podania Organizatorowi konkursu danych do wysyłki nagrody lub osobistego odbioru nagrody w ciagu 14 dni roboczych od momentu otrzymania informacji od Organizatora
 • W przypadku nie odebrania nagrody lub nie dostarczenia przez Zwycięzcę danych do wysłki nagrody w terminie podanym w pkt 3.3.5, Organizator ma prawo wyłonić nowego zwycięzcę.

 

 1. REKLAMACJE
  • Reklamacje można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
  • Reklamacje należy przesłać poprzez wiadomość prywatną do Organizatora w serwisie Facebook.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 • Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zgadza się z jego postanowieniami oraz zapoznał się z Polityką Prywatności Organizatora.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

 

POLITYKA PRYWATYNOŚCI

 1. Firma Centrum Animatora Karolina Nawrot z siedzibą w Krakowie zbiera dane od Zwycięzców konkursu w wyłącznie celu wysłania nagród.
 2. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest podać swoje Imię, Nazwisko, numer telefonu oraz Adres, pod który ma zostać wysłana nagroda.
 3. Dane od Zwycięzcy nie są pobierane automatycznie. Zwycięzca udostępnia je Organizatorowi po ogłoszeniu wyników konkursu.
 4. Dane dotyczące Zwycięzców nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Dane dotyczące Zwycięzców będą usuwane przez Organizatora po wysłaniu nagrody.
 6. Organizator może zmienić obecną Politykę Prywatności poprzez opublikowanie nowej.
 7. O zmianie Polityki Prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie odpowiedniej informacji na stronie Organizatora w serwisie Facebook.