Centrum Animatora  REGULAMIN

Centrum Animatora  Regulamin:

I. Definicje terminów użytych w Regulaminie

Klient (Zamawiający) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca organizacją prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Operator serwisu (Sprzedawca) – właściciel i administrator sklepu internetowego Centrum Animatora dostępnego pod adresem centrumanimatora.pl:

Centrum Animatora Karolina Nawrot

os.Piastów 6/19, 31-623 Kraków

NIP 6782956080

nr konta bankowego: mBank 09114020040000390279002606

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Centrum Animatora

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem centrumanimatora.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta –  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie – świadome i dobrowolne oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem centrumanimatora.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Klient przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: – zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, – warunki i zasady wypożyczania produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego, – zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa nowej generacji z włączoną obsługą JavaScript oraz zaakceptowanymi cookies dla Sklepu internetowego,

5. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową na terenie Rzeczpospolitej Polski.

6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej serwisu centrumanimatora.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

10. Informacja o cenie podawana na stronie centrumanimatora.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

11. Prowadzący sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w przypadku okresowego braku towaru w magazynach.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora serwisu.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do: – niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, – niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Operatora serwisu, – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Rejestracja w Sklepie oraz złożenie zamówienia są równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu.

IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową centrumanimatora.pl, dokonać wyboru towaru oraz podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku “Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: – przedmiotu zamówienia, – jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), – wybranej metody płatności, – wybranego sposobu dostawy,

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku “Zamawiam”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Operatorem serwisu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzający złożenie zamówienia, jego numer oraz dane teleadresowe sprzedawcy.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o którym mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail, dołączenie do przesyłki wraz z zamówionym towarem lub bezpośrednie wręczenie przy odbiorze Towaru dowodu zakupu tj. faktury VAT lub paragonu.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sklep ma prawo nie przyjąć zamówienia, o czym Klient będzie informowany niezwłocznie z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych na jego stronie rejestracyjnej, bądź w formularzu zamówienia. Dotyczy to w szczególności Klientów, którzy wcześniej nie wywiązali się z zawartej ze Sprzedającym umowy, w tym nadużywali uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, bądź złożyli zamówienie w sposób odbiegający od warunków określonych przez Sprzedającego w zaproszeniu do zawarcia umowy, aktualnym na dzień złożenia zamówienia.

12. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni Sklep internetowy skontaktuje się z Klientem drogą e-mailową lub telefonicznie celem wyjaśnienia sytuacji. W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta zamówienie zostanie anulowane po 10 dniach od momentu jego złożenia celem zwolnienia rezerwacji towarów dla innych klientów.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest realizowana na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, przy czym wiążący jest adres pozostawiony w Sklepie internetowym.

2. Dostawa zamówionych Towarów jest zależna od wyboru wariantów i odbywa się: przesyłką kurierską, przesyłką kurierską pobraniową lub przez system Paczkomaty24. Możliwy jest również odbiór osobisty Towaru przez Klienta sklepu, przy czym wymagane jest powiadomienie sprzedającego o tym fakcie, drogą mailową lub telefoniczną. Odbiór osobisty towaru nie wiąże się z uiszczaniem opłaty za transport.

3. Usługi dostawy świadczy firma wskazana przez sprzedającego.

4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 21 dni roboczych licząc od dnia uznania środków na wskazane w procesie zamówienia konto bankowe sklepu.

5. Przewidywany czas oczekiwania (dostawy) stanowi jedynie wartość orientacyjną, jednak w przypadku, gdy termin realizacji zamówienia wydłuży się ponad przewidywany czas Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

6. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia dalszego toku działań.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów i usług podawane w Sklepie zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Koszty dostawy, w zależności od wybranego wariantu, są naliczane oddzielnie. Orientacyjne koszty dostawy są określone w zakładce Zamówienie i dostawa, a ich dokładne naliczenie następuje w momencie składania zamówienia. Koszt dostawy w przypadku przesyłek kurierskich jest stały do wagi przesyłki max. 30kg. Koszty dostawy odnoszą się do wysyłki na terenie Polski.

3. Walutą przyjętą podczas rozliczeń jest polski złoty.

4. Klient ma możliwość opłacenia zamówionego Towaru i/lub usługi oraz dostawy zamówienia: – zwykłym przelewem bankowym na numer konta bankowego wskazanego w trakcie składania Zamówienia, – płatnością w systemie przelewy 24 – gotówką przy odbiorze osobistym w Krakowie – dla stałych klientów będących odbiorcami hurtowymi istnieje możliwość wysłużenia terminu płatności za Zamówienie

VII. Prawa i przywileje Klientów

A. Odstąpienie od umowy/zwroty.

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Operatora serwisu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1. można złożyć wysyłając mail na adres sklep@centrumanimatora.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny (podany na górze Regulaminu). Zwracany Towar należy odesłać na adres do zwrotu towaru (podany na górze strony).  Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy sprzedaży

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do klienta.

4. Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy podmiotów gospodarczych, jak również nie obejmuje Towarów (usług) wykraczających poza uniwersalną ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

5. Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży Towaru niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, a więc wykluczający możliwość uszkodzenia Towaru podczas transportu i odesłany w stanie niezmienionym na adres magazynu:

Centrum Animatora Karolina Nawrot, ul. Ks. St. Truszkowskiego 30, 31-352 Kraków.

7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

8. W przypadku zwrotu lub reklamacji towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny lub oferta promocyjna (np.darmowa wysyłka), Klient zobowiązany jest zwrócić również przedmiotowy gratis lub pokryć koszty przesyłki. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu/kosztów przesyłki – zgodnie z jego ceną.

B. Reklamacja w czasie objętym gwarancją

1. Operator serwisu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacja towaru sprowadza się do zgłoszenia obsłudze Sklepu informacji o uszkodzeniu lub niezgodności Towaru z zamówieniem, następnie wysłaniu produktu wraz formularzem reklamacyjnym na adres do zwrotu towaru (podany w górze strony). Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z wypełnionym formularzem, Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi ok. 14 dni. Wzór formularza reklamacyjnego

3. Operator serwisu jest producentem niektórych towarów zamieszczonych w sklepie. Informacja o producencie znajduj się w opisie produktu. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru przez okres wskazany w opisie produktu.

4. Jeżeli Klient odeśle Towar do Sprzedającego lub do wskazanego serwisu w celu naprawy, przy czym jeżeli towar nie wykaże wad, szkód lub innych zmian objętych gwarancją, rękojmią lub odpowiedzialnością za niezgodność z umową, koszty sporządzenia kosztorysu, ewentualnej naprawy i inne konieczne koszty pokrywa w całości Klient. Powyższe nie dotyczy Klientów indywidualnych (konsumentów), którzy ponoszą w takich przypadkach odpowiedzialność na zasadach ogólnych za poniesione przez Sprzedającego szkody wynikłe z braku staranności w formułowaniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, bądź gwarancji.

C. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym należy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.

D. Wymiana Towaru

W przypadku, gdy wybrany przez Kupującego Towar okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Kupujący. Ponowna wysyłka następuje w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty i zwrotu Towaru. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z obsługą Sklepu i rezerwację pożądanego modelu/rozmiaru.

E. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Operator serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Sklepu internetowego (podany w górze strony), mailowo pod adres sklep@centrumanimatora.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Operator serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

F. 3 MIESIĘCZNA GWARANCJA NA OZNACZONE PRODUKTY

1. Firma Centrum Animatora udziela 3 miesięcznej gwarancji producenta na produkty oznaczone znakiem “Gwarancja najwyższej Jakości”.

2.Gwarancją obejmuje wyłącznie wytrzymałość szwów oraz łączeń tkaniny.

3. Ze względu na specyfikę użytkowania produktów objętych gwarancją gwarancja nie obejmuje wytrzymałości samej tkaniny oraz taśmy nośnej, w szczególności noszącej ślady uszkodzeń mechanicznych (np. przecięcia, rozdarcia, przetarcia) wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu (np. tarcie o szorstka powierzchnię betonu, rozdarcie w wyniku zaczepienia o gałęzie bądź ostry przedmiot, zbyt duże obciążenie chusty). W szczególności zasada ta dotyczy produktu “Chusta animacyjna do malowania” wykonanego z mniej wytrzymałej tkaniny.

4. Postawą gwarancji jest okazanie oryginału faktury lub paragonu zakupu produktu podlegającego gwarancji.

VIII. Szkolenia animacyjne

1. Firma Centrum Animatora, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych z numerem RIS 2.12/00303/2014 w ramach swojej działalności świadczy także usługi szkoleniowe z zakresu szkoleń animacyjnych.

2. Zapisu na szkolenie można dokonać wyłącznie poprzez serwis centrumanimatora.pl dokonując zakupu wybranego szkolenia w postaci produktu wirtualnego do pobrania. Potwierdzeniem zapisu na szkolenie jest Karta Zgłoszeniowa z dołączonym szczegółowym programem szkolenia oraz informacjami o terminie, godzinie oraz lokalizacji szkolenia, udostępniana po zakupie jako plik w formacie .pdf do pobrania.

3.Przed dokonaniem zapisu na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem Szkoleń, udostępnianym również w postaci linku na stronie produktu szkoleniowego.

IX. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem serwisu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem serwisu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora serwisu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu internetowego.

6. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.